Faculty

Faculty

Department of Rehabilitation Medicine I, School of Medicine

Professor and Chairman Yohei Otaka
Associate Professor Seiko Shibata,Satoshi Hirano
Senior Assistant professor Daisuke Matsuumra, Takamichi Tohyama, Fumi Toda, Hirofumi Maeda, Yoshitaka Wada
Assistant Professor Ryo Makino, Syun Sasaki, Ryousuke Inagaki, Yuka Sugiyama, Ryusei Fukushima
Teaching Assistant Satoshi Ota, Rena Kageshima, Yumi Sato, Hideto Ashimine, Yuya Hirai, Hina Yoshida

Department of Rehabilitation Medicine II, School of Medicine

Professor Shigeru Sonoda
Senior Assistant professor Shiho Mizuno, Tetsuya Tsunoda
Assistant Professor Katsuaki Watanabe, Isao Akatsuka
Teaching Assistant Daiki Yokote, Hitoshi Ozaki, Kentarou Kita

 

Faculty of Rehabilitation, School of Health Sciences

Professor Keiko Onogi
Associate Professor Megumi Ozeki

 

Department of Community-Based Rehabilitation with Robotic Technology, School of Medicine

Professor Kikuo Ota
Assistant Professor Taiga Nishiwaki

  

Liaison Rehabilitation Medicine, School of Medicine

Associate Professor Hideto Okazaki

Department of Well-being and Rehabilitation, School of Medicine

Associate Professor Naoki Mori